O NAS

O NAS


Jesteśmy grupą specjalistów, świadomych, jak ważne są relacje pomiędzy człowiekiem a środowiskiem przyrodniczym.
Człowiek przecież jest częścią ekosystemu, bezpośrednio powiązanym z naturą.

Przyjmując odpowiedzialność za środowisko, chcemy wspierać działania na rzecz realizacji zintegrowanego rozwoju obszarów chronionych. Uważamy, że dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe w połączeniu z nowoczesnymi rozwiązaniami może być źródłem warunków do tworzenia wysokiej jakości życia człowieka.

Znamy wartość obszarów chronionych.
Wierzymy, że współpraca różnych instytucji i organizacji pozarządowych jest kluczem do osiągnięcia oczekiwanych efektów.

Naszym celem jest zbudowanie takiego modelu działań, który zabezpieczałby dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe, a jednocześnie służył rozsądnemu wykorzystaniu istniejących zasobów.


Lokalizacja Fundacji Przyszłości Obszarów Chronionych – Instytutu Kronenberga w sercu Puszczy Białowieskiej symbolizuje źródło idei, która nam przyświeca: człowiek i jego środowisko to jedność w kształtowaniu celów i integrowaniu działań.

Fundacja jest przedsięwzięciem otwartym na współpracę z reprezentantami instytucji ochrony przyrody i dziedzictwa kulturowego, jednostek organizacyjnych lasów państwowych, samorządów, uczelni i jednostek naukowo – badawczych, przedsiębiorstw i innych organizacji.
Współpraca będzie możliwa w formule partnerstwa instytucjonalnego, jak i kooperacji indywidualnej. Chcemy działać otwarcie, dynamicznie, wspólnie.

Comments are closed