13-14 września 2018 – V Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych”

W dniach 13-14 września 2018 roku w Białowieskim Parku Narodowym odbyła się V Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych”. Konferencja jest wspólnym cyklicznym przedsięwzięciem Instytutu Kronenberga i Zamiejscowego Wydziału Leśnego Politechniki Białostockiej w Hajnówce. Hasłem tegorocznej konferencji było „2018 – dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe w 100-lecie odzyskania niepodległości”.  W konferencji uczestniczyło 150 naukowców, ekspertów, leśników i przedsiębiorców z branży turystycznej. Wśród uczestników licznie reprezentowani byli samorządowcy i reprezentanci organizacji pozarządowych. W konferencji uczestniczyli także członkowie korpusu dyplomatycznego, w osobach pana Wojciecha Strzałkowskiego, Konsula Honorowego Chorwacji i pana dr Stanisława Łuniewskiego, Konsula Honorowego Bośni i Hercegowiny, Wśród uczestników konferencji obecna była pani prof. dr hab. Wanda Olech-Piasecka, przewodnicząca Państwowej Rady Ochrony Przyrody oraz pan Bartosz Skaldowski, dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Podczas dwudniowych obrad zrealizowano 9 sesji plenarnych i jedną debatę ekspertów. Wygłoszono 50 referatów. Uroczyście otwarto dwie konferencyjne wystawy fotograficzne „Cztery Perły Podlasia” oraz „Uroki Chorwacji. Silnie zaakcentowany został fakt, że konferencja odbywa się w roku 2018, który jest Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego (European Year of Cultural Heritage/EYCH).

Konferencję rozpoczęło odczytanie listu, który do uczestników konferencji skierował prof. dr hab. Sławomir Ratajski,  Sekretarz Generalny Polskiego Komitetu ds. UNESCO. W sesji „Ochrona przyrody w 100-lecia Niepodległości Polski” wykład pt. „Ochrona przyrody czy kształtowanie przestrzeni” wygłosił prof. dr hab. Piotra Banaszuk, przewodniczący Regionalnej Rady Ochrony Przyrody i przewodniczący Rady Instytutu Kronenberga. Podczas konferencji specjalny, uroczysty wymiar miała sesja jubileuszowa poświecona 10-leciu RDOŚ w Białymstoku. W sesji międzynarodowej zaprezentowane zostały najlepsze wzorce współpracy międzynarodowej w obszarze turystyki i dziedzictwa kulturowego.. Omawiano prawne i środowiskowe uwarunkowania rozwoju polskich uzdrowisk na przykładzie Augustowa i Supraśla oraz zaprezentowano zagadnienia dotyczące innowacyjności i przedsiębiorczości w turystyce przyrodniczej. oraz projekty wsparcia regionu Puszczy Białowieskiej

Wyjątkową wartość miały prezentacje w sesji poświęconej dziedzictwie kulturowemu. Zaprezentowano wyniki badań dot. świadomości Polaków nt. dziedzictwa kulturowego oraz przykłady wykorzystania elementów kodu kulturowego we współczesnej architekturze. W sesji „Sapienia atque Consilio” wykład o prof. Walerianie Kronenbergu wygłosił Adam Walicki, prezes Instytutu Kronenberga. Patronaty Honorowe konferencji przyznali: Polski Komitet Narodowy ds. UNESCO,  Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Marszałek Województwa Podlaskiego i Rektor Politechniki Białostockiej.

Comments are closed